Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Thâu-ia̍h - Wikipedia

Thâu-ia̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hoan-gêng lâi Wikipedia ê Holopedia hōng-tê! Goán tng teh pian 1 thò chē-chióng gí-giân ê chū-iû pek-kho-choân-su. Hō-ló-oē ê pán-pún ū 2,210 phiⁿ bûn-chiuⁿ, pêng-kin 1 goe̍h-ji̍t ke-thiⁿ 45 phiⁿ sin bûn-chiuⁿ. Hoan-gêng khì soa-poâⁿ chhì siá. Ū būn-tê a̍h-sī kiàn-gī? Lâi khì Chhiū-á-kha chham-siông!

Se̍h Holopedia

Tāi-chū-jiân
Hái-iûⁿ · Ô͘ · Si̍t-bu̍t · Tāi-lio̍k · Tōng-bu̍t
Bûn-hòa kap Jîn-bûn chai-bat
Bûn-ha̍k · Gē-su̍t · Im-ga̍k · Lé-sio̍k · Tiān-sī · Tiat-ha̍k
Ki-su̍t
Bāng-lō͘ · Kau-thong · Nńg-thé · Oē-chheⁿ
Kho-ha̍k
Bu̍t-lí-ha̍k · Gú-giân-ha̍k · I-ha̍k · Si̍t-bu̍t-ha̍k · Tōng-bu̍t-ha̍k · Thian-bûn-ha̍k
Siā-hoē
Chèng-tī · Chong-kàu · Jîn-bu̍t · Kok-chè cho·-chit · Kok-ka · Kun-sū · Le̍k-sú
Kî-thaⁿ ê lūi-pia̍t
Bân-lâm · Chham-khó chu-liāu lia̍t-toaⁿ · Nobel Chióng · Ông · Pīⁿ · Tâi-oân

Jī-bó sek-ín

A |Aⁿ | B | C | CH | CHH | E | Eⁿ | F | G | H | I | Iⁿ | J | K | KH | L | M | N | NG | O | Oⁿ | O· | P | PH | S | T | TH | X | U | Z

Hó-khang taù-sio-pò

Sú-bêng toān-kì ê hong-bīn

Sú-bêng (Hàn-jī: 史明, Eng-gí: Bing Su), pún-miâ Si Tiâu-hui (施朝暉), sī chó-phài Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng ê tiōng-iàu jîn-bu̍t. I sī To̍k-li̍p Tâi-oân Hoē ê chhòng-sí-chiá kap Tâi-oân-lâng 400 nî sú chit-pún chheh ê chok-chiá. Sú-bêng chhut-sì tī Tâi-pak-chhī Sū-lîm, laū-pē sī Hong-oân-lâng Lîm Chè-chhoan (林濟川). Lîm Chè-chhoan liû-ha̍k Ji̍p-pún ê sî bat chham-ú Tâi-oân Bûn-hoà Hia̍p-hoē ê oa̍h-tāng, mā choè-koè Tâi-oân Chheng-liân ê pian-chi̍p. Laū-bú chhut-sì tī Sū-lîm ê tōa-chhù-té (hó-gia̍h lâng-tau). Sú-bêng 5-ê hiaⁿ-tī tang-tiong kan-na i chi̍t-ê lâng toè laū-bó ê sèⁿ-sī. Sú-bêng tha̍k Tâi-pak It-tiong ê sî tio̍h khai-sí piáu-hiān chhut thó-ià Ji̍p-pún ê chêng-sû. 1937 nî i kaù Ji̍p-pún ê Waseda Tāi-ha̍k (早稻田) tha̍k chèng-tī-ha̍k. Tī Ji̍t-pún tha̍k-chheh kî-kan, i tha̍k-kòe chin-chōe iú-koan siā-hōe-chú-gī kah bû-chèng-hú-chú-gī ê chok-phín. (Soà-chiap tha̍k...)

Chòe-kīn ê Chin-chán ê bûn-chiuⁿ:

Tàu kéng hó bûn-chiuⁿ

Sin-bûn tiah-iàu

Abe Sinzô, 2006 nî

Kî-thaⁿ ê sin-bûn +

Kî-thaⁿ gí-giân ê Wikipedia
Wikipedia ê chí-mōe sū-kang
Wikipedia iû hui-êng-lī ê Wikimedia Ki-kim-hōe hoa̍t-lo̍h. Wikimedia hoāⁿ kúi-nā-ê kî-tha ê to-gí kap khai-hòng lōe-iông ê wiki sū-kang:
Wiktionary
Sû-tián kap jī-tián
Wikibooks
Chū-iû ê kàu-châi kap soat-bêng-su
Wikiquote
Ín-iōng-kù ê siu-chi̍p
Wikisource
Chū-iû ê goân-sú bûn-kiāⁿ
Wikispecies
Seng-bu̍t-chéng ê bo̍k-lio̍k
Wikinews
Chū-iû ê sin-bûn lōe-iông
Commons
Kong-ke iōng--ê mûi-thé tóng-àn
Meta-Wiki
Hia̍p-tiâu só·-ū ê Wikimedia sū-kang

Lí nā kám-kak Wikipedia a̍h-sī i ê chí-mōe sū-kang ū lō·-iōng, chhiáⁿ khó-lū hòng-hiàn. Siu--tio̍h ê chîⁿ chú-iàu ē iōng lâi bóe tiān-náu ke-si kap hoat-tián sin sū-kang.

You don't speak Bân-lâm? Bân-lâm is a Sino-Tibetan language spoken natively in the southern part of the southeastern Chinese province of Fujian as well as by descendents of migrants from this province in Taiwan, Guangdong (around Chaozhou-Swatou, and Leizhou peninsula), Hainan, two counties in southern Zhejiang and Zhoushan archipelago offshore Ningbo. There are many Bân-lâm speakers also among some ethnic Chinese in Southeast Asia and worldwide.

¿No hablas Bân-lâm? Bân-lâm es una lengua sino-tibetana hablada originalmente al sur de la provincia china de Fujian así como por los descendientes de los migrantes de esta provincia en Taiwán, Guangdong (cerca de Chaozhou-Shantou y la península de Leizhou), Hainan, dos condados al sur de Zhejiang y el archipelago Zhoushan sin Ningbo. También hay muchos hablantes de Bân-lâm entre los tusán en del Sudeste Asiático.

Ĉu vi ne parolas Bân-lâm ? Bân-lâm estas ĉin-tibeta lingvo parolata en la sudo de la provinco Fujian (en la sudoriento de Ĉino) kaj en Tajvano.

Vous ne parlez pas Bân-lâm? Le Bân-lâm , Min Nan ou Min du Sud, est une langue appartenant au groupe chinois de la famille des langues sino-tibétaines, parlée dans le Sud du Fujian, une partie du Guangdong (région de Chaozhou-Swatou, et péninsule de Leizhou), Hainan et à Taiwan. La langue est également l'une des plus parlées par les communautés chinoises du Sud-est asiatique, des Philipines, d'Europe et d'Amérique. Elle est notamment écrite avec un alphabet latin modifié.

Sie sprechen nicht Bân-lâm? Bân-lâm ist eine Sprache, die zur sinotibetanischen Sprachfamilie gehört. Die Sprache wird in Südchina gesprochen, genauer in Süd-Fujian (Hokkien), Teilen von Guangdong (um Chaozhou und auf der Halbinsel Leizhou), auf der Insel Hainan, im Süden von Zhejiang, auf dem Zhoushan-Archipel vor Ningbo und auf Taiwan. Auch unter den chinesischen Minderheiten in Südostasien gibt es viele Bân-lâm-Sprecher.

閩南語はお分かりになりませんか? 閩南語は、シナ・チベット諸語の一つです。閩南とは中国南東部にある福建省の南部を意味します。それは具体的には漳州、泉州、アモイ(廈門)地方です。閩南語はこの地方で話されます。また、この地方から台湾、広東省潮州、スワトウ(汕頭)地方、浙江省南部、海南省や東南アジアのシンガポール、マレーシア、タイへ移住した者が多く、これら地方の閩南系住民の間でも話されています。閩南語が中国福建語の方言であるか、独自の言語であるかは、言語学上の論争があります

閩南語は東南アジアでは福建語(ホッケンご)とも呼ばれます。客家語(ハッカご)と紛らわしいですが、福建省の言語を意味します。台湾では台湾語もしくはホーロー語とも呼ばれます。これは台湾の国語である標準中国語(北京語)と区別されます。なお、オーストロネシア語族系台湾原住民の言葉は、更に全く系統が違うので注意する必要があります。

閩南語は方言学には閩台グループ(漳州語、泉州語、アモイ(廈門)語、台湾語と海外閩南語)、浙南グループ、潮汕グループ、海南グループに分類されます。

汝會曉講閩南語是無? 真好!若安呢,汝敢知影全世界講閩南語的儂攏總有偌儕,到底攏啥物所在的儂咧講閩南語咧?著!汝有影誠內行,咱閩南語主要著是分佈佇:福建南部(廈門、漳州、泉州)、臺灣、潮州汕頭、雷州半島、海南島,佮浙江省的南部。上重要啲,咱閩南語會使講是國際語言,佇東南亞、美國、加拿大、歐洲...一四界攏會當聽著咱厝的聲音。根據統計,現時,全世界會曉講閩南語的儂超過5000萬,世界頂上儕儂講的言當中,閩南語排第21名。

有文化則有歷史,有語言則有文化,有文字則有永遠的語言。汝敢知影閩南語員仔有家己的文字?無呣著!著是白話字(Pe̍h-ōe-jī)!即陣Wikipedia著是一個專題互儂寫白話字的好所在,用咱厝的話,寫古早,寫現在,寫未來,寫全世界大細項代誌...朋友啊,汝佫咧等啥?

你不會說/讀/寫閩南語嗎? 閩南語是漢藏語系的一份子。福建南部、廣東一部份、台灣、東南亞等地皆有使用者。全世界數千種語言當中,閩南語人口排名第二十一名。你看不懂白話字? 白話字是一種已經有近兩百年歷史,使用拉丁字母書寫閩南語的一種書寫系統。

...Català, ελληνικά, Bahasa Indonesia, italiano, 한국말 / 조선말, македонски, ucinaːguci, Nederlands, polski, português, русский, sardu, sicilianu, svenska, српски, українська, tiếng Việt,‫ייִדיש ‬, 客語, 吳語, 粵語

Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com